B-basen

 Vi som jobber på B-basen er: 

 
 Marianne    Ayub    Eva
Marianne, baseleder   Ayub    Eva
 Emilie    Janne    Latif
Emile    Janne   Latif
 Sara    Stein     Thomas
 Sara     Stein    Thomas