Hovedseksjon

Elevenes arbeidsmiljø

Tl

Hele Bogstad skole arbeider for at alle barn skal trives og utvikles godt på skolen. Mobbing skal ikke forekomme. Det er konstant fokus på godt sosialt miljø.

Forebyggende arbeid ved Bogstad skole:

  • Hele skolen har samme trivsels- og ordensregler - Bogstadplakaten.
  • Hvert trinn har de tre punktene i Bogstadplakaten som utgangspunkt når de arbeider med klassemiljøet. Det er, til enhver tid, fokus på godt sosialt miljø i alle kontaktgrupper/baser. I tillegg har vi følgende tiltak på skolenivå:

 

Det er mitt valg

"Det er mitt valg" er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid som støttes av Lionsklubbene i Norge. I korte trekk handler opplegget om å styrke og bevisstgjøre hver enkelt til å ta gode valg. Skolen jobber systematisk med dette på alle trinn. Vi har årlige oppfriskningskurs for nye medarbeidere.

Skolemegling

SkolemeglingOSLO er et av "Trygg OSLOskole"-programmene, det vil si et av programmene som Utdanningsetaten tilbyr skolene deltakelse i. Skolemegling fokuserer på å heve elevenes sosiale kompetanse, og å gi skolen (lærere og elever) verktøy, både for håndtering av konflikter som allerede er der, og for forebygging av konflikter, mobbing og vold i skolemiljøet. Vi har en ressursgruppe i personalet (lærer og ledelse) som er kurset i kommunikasjon, konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Ressursgruppen gjennomfører hvert år opplæring av elever på 5. trinn. Opplæringen er praktisk og deltakende, med vekt på leker, øvelser og rollespill med felles refleksjon. Etter endt opplæring kan elevene på 5. trinn søke jobb som elevmeglere. De som blir plukket ut etter intervju får en megleropplæring før de får en aktiv rolle som elevmeglere på 6. og 7. trinn.

Trivselslederprogrammet

Dette er et program for økt aktivitet i friminuttene. 4.-7.-klassinger nominerer andre elever som trivselsledere. Det legges vekt på at de som nomineres er vennlige og respektfulle mot alle andre elever. Trivselsledernes oppgave er å organisere leker/aktiviteter ute i storefriminuttene. Hovedmålet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre.

Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir fylt av aktiviteter, vil skoledagen som helhet oppleves god for alle. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen – hver dag.

Elevinvolvering

For å skape et godt miljø preget av trivsel og gjensidig respekt, legger vi stor vekt på elevinvolvering. Dette gjør vi blant annet gjennom:

Et aktivt elevråd som har jevnlige møter med skolens ledelse om elevenes arbeidsmiljø. En Hjertegruppe som er en ressursgruppe for skolens bibliotek. Hjertegruppen brukes aktivt som igangsetter av aktiviteter knyttet opp mot lesing for hele skolen. Fadderordning for nye førstetrinnselever. 6. trinn er faddere og har ansvar for å skape en god skolestart for 1. trinn. ElevmeglingTrivselsledere

Foreldresamarbeid

Vi er helt avhengige av et godt skole-hjem samarbeid for å få til et godt arbeidsmiljø for elevene. Vi ønsker god dialog mellom skole og hjem og at det skal være lett å ta kontakt med hverandre. I saker som er vanskelig å ta opp med kontaktlærer, kan man ta kontakt med sosiallærer.

BOGSTADPLAKATEN

  • Vi gir hverandre arbeidsro
  • Vi viser respekt og bryr oss om hverandre
  • Vi tar vare på skolen vår