Driftsstyret

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor. Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av gangen. Møtene er åpne for alle.

Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende retningslinjer, og driftsstyret vedtar årlig skolens budsjett og strategiske plan. Driftsstyret har vanligvis fem møter i året; to om høsten og tre om våren.

  • Styreleder: Lars Røise (foreldrerep.)
  • Nestleder: Beate Holland (pol.rep.)
  • Medlemmer: Cathrine A. Dahl (vara foreldrerep.), Hanne Løfsnes (pol.rep.), Kjetil Gill Østvold (foreldrerep.), Arild Gjervan (pol.rep.), Jon Heiberg (ans.rep.), Ingvild Vestmoen (ans.rep.) og Lise Andersen (vara ans.rep)
  • Sekretær: Karoline Hoel Balstad (rektor)