Hovedseksjon

Driftsstyret

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor. Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av gangen. Møtene er åpne for alle.

Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende retningslinjer, og driftsstyret vedtar årlig skolens budsjett og strategiske plan. Driftsstyret har vanligvis fem møter i året; to om høsten og tre om våren.

  • Styreleder: Peter Obrestad (foreldrerep.)
  • Nestleder: Beate Holland (pol.rep.)
  • Medlemmer: Andreas Høistad Sjøberg (pol.rep.), Hanne Løfsnes (pol.rep.), Guri Lande (foreldrerep.), Peter Obrestad (foreldrerep.), Anja Jensen (ans.rep.) og  Malinn Sele (vara ans.rep.)
  • Sekretær: Karoline Hoel Balstad (rektor)

Møteplan Driftstyret skoleåret 2021-22
16. september kl. 16.00 – 18.00 på Bogstad skoles personalrom

12. januar kl. 16.00 - 18.00, digitalt møte

9. mars kl. 16.00 – 18.00 på Bogstad skoles personalrom

1. juni kl. 16.00 - 18.00