Driftsstyret

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor. Driftsstyrets medlemmer oppnevnes av byrådet og sitter for to år av gangen. Møtene er åpne for alle.

Driftsstyrets oppgaver er å se til at skolen drives etter gjeldende retningslinjer, og driftsstyret vedtar årlig skolens budsjett og strategiske plan. Driftsstyret har vanligvis fem møter i året; to om høsten og tre om våren.

  • Styreleder: Mats Bjerkaas (foreldrerep.),
  • Nestleder: Beate Holland (pol.rep.)
  • Medlemmer: Hanne Løfsnes (pol.rep.), Karsten Wakeford-Wesmann (pol.rep.), Elin Kjørholt (foreldrerep.), Ingvild Vestmoen (ans.rep.) og Anja Jensen (vara ans.rep.)
  • Sekretær: Karoline Hoel Balstad (rektor)

Møteplan Driftstyret skoleåret 2020-21
16. september kl. 16.00 – 18.00 på Bogstad skoles personalrom