Hovedseksjon

Ordensregler - Slik gjør vi det på Bogstad!

Bogstadplakaten

Bogstad skole er et godt lærested. Lær noe nytt hver dag! 

 • Vi gir hverandre arbeidsro 
  • Vi bruker innestemme
  • Vi går inne i skolebygningen
  • Vi lytter til andre og rekker opp hånda når vi vil si noe
  • Vi forstyrrer ikke andre når de arbeider 
 • Vi viser respekt og bryr oss om hverandre 
  • Vi roser hverandre
  • Vi løser konflikter ved å snakke sammen
  • Vi snakker høflig til hverandre og gir ikke negative kommentarer
  • Vi sier fra om noen blir plaget eller mobbet
  • Vi banner ikke og bruker ikke stygge ord 
 • Vi tar vare på skolen vår 
  • Vi tar alle ansvar slik at skolen vår forblir pen
  • Vi kaster søppel i søppelkassene og holder skolen ryddig
  • Vi gjør ikke hærverk eller ødelegger utstyr


Øvrig ordensreglement 

Øvrig ordensreglement er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer fra Byrådet og Utdanningsetaten, og skal utdype Bogstadplakaten: 

I undervisningstid:

 • Du skal ha med deg bøker og pennal til skoledagen.
 • Du har ikke lov til å ta med deg farlige gjenstander som for eks: kniv, fyrstikker, lighter eller spray.
 • Godterier og tyggegummi skal du ikke ha med på skolen.
 • I friminuttene skal du være ute dersom ikke annet er avtalt. Du får ikke oppholde deg unødvendig i gangene, i garderobene eller på toalettene.
 • Du må ha tillatelse for å forlate skolens område i skoletiden.
 • Røyking eller bruk av rusmidler på skolens område i skoletiden er ikke tillatt.

På skoleveien:

 • Skolen anbefaler at bare elever med sykkelkort sykler til skolen.
 • Alle som sykler med vanlig sykkel til skolen, MÅ BRUKE HJELM.
 • Sykler skal stå låst i sykkelstativene. Skolen er ikke ansvarlig for skader på syklene.

I skolegården:

 • Du skal ikke sykle, bruke skateboard, sparkesykkel eller rollerblades. Disse framkomstmidlene er dessverre ikke lov til å ha med på skolen.
 • Du skal bare kaste snøballer på godkjent blink.
 • Du må ikke kaste stein eller utsette andre elever for fare eller skade.
 • Du skal ikke plage eller erte andre.
 • Ta gjerne kontakt med inspiserende lærer, og rett deg etter hva den voksne sier.

Mobiltelefon:

Hvis eleven har med mobiltelefon til skolen, skal denne ligge avslått i sekken når eleven går inn på skolens område om morgenen og ikke tas opp før eleven forlater skolens område på ettermiddagen.

Skolemiljøet:

 • Alle har ansvar for å ta vare på hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler og utstyr.
 • Hver base har ansvar for orden i og utenfor sine baseområder.
 • Skolebøkene og annet skolemateriell må du behandle forsiktig.
 • Det skal være bokbind på alle trykte bøker.
 • Du bør ikke ha penger og verdisaker med på skolen.
 • Det er ikke tillatt med mobiltelefon eller andre elektroniske spill.


Hvis reglene brytes

Skolereglene er laget for at alle skal trives på skolen vår. Bryter du reglene, kan det skje at du må:

 • bli snakket til rette av lærer, assisterende rektor eller rektor.
 • utføre pålagte oppgaver.
 • få brev med hjem.
 • møte på skolen sammen med dine foresatte til samtale med rektor.
 • få beskjed om å møte før eller etter din vanlige skoletid.
 • i alvorlige tilfeller bli utvist i inntil en dag.
 • få et annet undervisningstilbud enn det du skulle hatt.
 • betale for bøker som ødelegges eller mistes.
 • sammen med dine foresatte være med på å betale for og/eller reparere den skaden du har gjort ved hærverk.