Hovedseksjon

FAU på Bogstad skole

Hva er foreldrerådet?

Alle foresatte med barn i grunnskolen er automatisk medlemmer av skolens foreldreråd (Opplæringslova § 11-4). Ved Bogstad skole avholdes årsmøte for foreldrerådet normalt samtidig med det første foreldremøtet på høsten.  

Av «Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Bogstad skole» (vedtektene) fremgår det i § 1 at formålet med foreldrerådet er å fremme fellesinteressene til de foresatte og medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Videre skal Foreldrerådet arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Fra hvert trinn velger Foreldrerådet representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi Foreldrerådet reell innflytelse på skolehverdagen.

Formålet med FAU er å sikre reell medvirkning og innflytelse for de foresatte og ha medansvar for at eleveneslæringsmiljø er trygt og godt (se vedtektene § 1-1), herunder;

 • arbeide aktivt for å ivareta elevenes og de foresattes interesser som skolens brukere
 • arbeide for et mobbefritt skolemiljø
 • medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 •  arbeide for å påvirke på sentrale områder og saker som berører tilbudet fra skolen til barna og foresatte (f.eks. strategidokumenter, evalueringer, organisering og gjennomføring av tilbudet, skolens inne- og utemiljø, sikring av tilbudet for faglig og sosial læring m.m.)
 • avgi høringsuttalelser til andre organer, skolens ledelse/skoleadministrasjon eller offentlig myndighet

FAU ved Bogstad skole er sammensatt av 10 representanter. På årsmøtet i foreldrerådet skal det velges;

 • 2 representanter for første trinn som skal virke for 1 år
 • 1 representant for andre trinn som skal virke for 2 år
 • 1 representant for fjerde trinn som skal virke for 2 år
 • 1 representant for sjette trinn som skal virke for 2 år

Det skal dermed velges 5 nye representanter hver høst, mens 3 representanter fortsetter fra det foregående FAU (se vedtektene § 2-2). Representantene for tredje, femte og syvende trinn vil være i sitt andre år, og således ikke være på valg på ordinært årsmøte. Dette vil sikre kontinuitet i FAUs arbeide. I tillegg skal det velges en tilleggsrepresentant for henholdsvis tredje og sjette trinn som kun skal virke for 1 år. På denne måten styrkes representasjonen fra 3. og 6. trinn, som er de trinnene som har ansvar for å gjennomføre henholdsvis 17. mai-arrangementet og juleavslutningen. Det er forventet at FAU-representantene for disse trinnene igangsetter og deltar i planleggingsarbeidet for disse arrangementene

FAU ved Bogstad skole har laget et årshjul. Første møte i FAU med konstituering skjer i august. Deretter avholdes andre møte i september, tredje møte i oktober, fjerde møte i november, femte møte i januar, sjette møte i april og syvende og siste møte i juni.  

Les mer om FAU her:

Roller og ansvar i FAU

FAU konstituerer seg med følgende faste roller; leder, nestleder, sekretær og kasserer (se vedtektene § 2-4). I tillegg har Bogstad skole én representant i Skolemiljøutvalget og én AKS-kontakt. Det har også de siste årene vært behov for en trafikkansvarlig.

For nærmere beskrivelse av rollene, se rollebeskrivelse for FAU ved Bogstad skole.

Foreldrekontakter og Foreldrekontaktforum

På det første foreldremøtet etter sommerferien velges én foreldrekontakt for hver kontaktgruppe, som virker for ett år av gangen (se vedtektene punkt 3). Alle foreldrekontaktene ved Bogstad skole, uavhengig av kontaktgruppe og trinn, utgjør Foreldrekontaktforum.

Nestleder i FAU kaller inn til skoleårets første møte i forumet, som normalt avholdes før høstferien. På dette møtet blir foreldrekontaktrollen og oppgaver gjennomgått.

Foreldrekontaktene skal særlig inneha en sosialfunksjon for sin kontaktgruppe. De har også noen konkrete oppgaver som å samle inn penger til «klassekassen», organisere gaver ved jule- og sommeravslutning, formidle informasjon fra FAU ut til foresatte i sin kontaktgruppe og å organisere sosiale aktiviteter.

Du kan ta kontakt med FAU via foreldrekontaktene i din kontaktgruppe.

Les mer om foreldrekontaktenes rolle her.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG er et nasjonalt og selvstendig organ for kunnskapsdepartementet. FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen.

På FUG sine hjemmesider kan du laste ned materiell som er nyttig for deg med barn på skolen (foreldreutvalgene.no

Les mer om FUG her (foredreutvalgene.no)

Oslo KFU

Oslo KFU er en forkortelse for Oslo Kommunalt Foreldreutvalg. Oslo KFU drives av et styre og har et tilhørende utvalg bestående av FAU-medlemmer fra Osloskolen og andre ressurspersoner. Oslo KFU er ett av landets 160 kommunale foreldreutvalg og ble etablert i 1998. Utvalget jobber for vel 140 grunnskoler i Oslo med rundt 65000 elever.

Oslo KFU arrangerer skolegruppemøter, som er en arena for alle FAUene i Oslo til å drive nettverksbygging og erfaringsutveksling. Møtene er også et sted for å stille spørsmål om hjem-skolesamarbeidet. Det arrangeres normalt 4 slike skolegruppemøter i en periode.

For mer informasjon om skolegruppemøtene se her: Aktiviteter for skolegruppene - Oslo KFU (custompublish.com).

Les mer om Oslo KFU her: Hvem er Oslo KFU? - Oslo KFU (custompublish.com)

Driftsstyret

FAU innstiller kandidater til skolens driftsstyre (se vedtektene § 4-3). FAU bør tilstrebe å nominere kandidater som sitter i FAU, og primært velge kandidater som ble valgt på årsmøtet i foreldrerådet samme høst som nomineringen skal skje, slik at virkeperioden for foreldrerepresentantene i driftsstyret så langt som mulig sammenfaller med virkeperioden i FAU.

Les mer om driftsstyret her: Driftsstyret (osloskolen.no)

Hvordan kontakter jeg FAU på Bogstad skole?

Snakk med din klassekontakt, så tar vedkommende henvendelsen videre til FAU. Eller ta direkte kontakt med en av foreldrerepresentantene i FAU, se kontaktinformasjon nedenfor.

Hvem er med i FAU for skoleåret 2020/2021?

Leder, Cecilie Ramse - cramse@hotmail.com
Nestleder, Kim-Alexander H. Jørstad - kim-alexander.jorstad@nif.idrett.no
Kasserer, Margit Hegna - Margit.anette.bleg.hegna@gmail.com
Sekretær, Øyvind Indrebø - oyvinin@gmail.com
AKS, Kim-Alexander H. Jørstad - kim-alexander.jorstad@nif.idrett.no
Skolemiljøutvalget, Benedikte Olsen Høvding - Hovding47@hotmail.com
Trafikkansvarlig, Cecilie Sveen - ceciliehsveen@outlook.com
Juleavslutningsansvarlig, Eli Krogstad - ekr1970@gmail.com
Juleavslutning, Stein Kaasa - stein.kaasa@medisin.uio.no
17. maiansvarlig, Trine Sønsteby - trine.sonsteby@gmail.com
17. mai, Eugenie Skilnand (vara) - eugenies@email.com

I tillegg vil Peter Obrestad, som sitter som foreldrerepresentant i Driftsstyret, delta i FAU som vara. Dette er positivt for FAU som kan ha en tett kobling til Driftsstyret. Peter Obrestad: pho@me.com

Foreldrekonferansen 2021

Til alle FAUer og skoleledere!

Oslo KFU inviterer herved til Foreldrekonferansen 2021. Alle i FAU, engasjerte foreldre, skoleledelser og andre som har betydning for den helhetlige hverdagen til barna våre i Osloskolen, er velkommen!

Årets konferanse blir, av opplagte grunner, gjennomført digitalt. Fokuset ligger på Osloskolen under koronatiden og 'lagene rundt eleven' - de som jobber jevnt og trutt for elevenes beste.

På FK2021 vil du blant annet møte Elevorganisasjonen (EO), som får jevnlige tilbakemeldinger fra elevene på trivsel og læring. EO vil fremme elevenes stemme. Mobbeombud Kjerstin Owren vil også fronte barna og snakke om hvordan de berøres av oss voksnes framtidsbekymringer grunnet pandemien. Forskeren Anders Bakken, som er særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge, vil informere om hva forskningen har avdekket om Osloungdom i koronatiden. Endelig program kommer på hjemmesiden til Oslo KFU.

Dato: Onsdag 17. mars 2021

Tid: Kl 18:30 – 20:30

Sted: Zoom

Vi gjør oppmerksom på at oppkopling til det digitale møterommet skjer i tidsrommet 18:00 - 18:25, slik at konferansen kan starte på rett tidspunkt.

Påmelding med navn og skole/etat sendes til 

postmottak@oslokfu.no innen 14.03.21. Innloggingsinformasjon og program vil bli tilsendt i forkant av konferansen.

Velkommen!

På vegne av Oslo KFU,

vennlig hilsen Marianne Trettenes

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU