FAU

Her kan du lese mer detaljert om hva disse rollene innebærer.

Har du spørsmål, innspill eller henvendelser til FAU kan du sende disse via e-post-adressen: bogstad@ude.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet: FAU

FAU-leder: Sverre Blandhol

FAU har følgende formål: 

FAU skal sikre reell medvirkning og innflytelse for de foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt, her under

  • arbeide aktivt for å ivareta elevenes og de foresattes interesser som skolens brukere
  • arbeide for et mobbefritt skolemiljø
  • medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • arbeide for å påvirke på sentrale områder og saker som berører tilbudet fra skolen til barna og foresatte (f. eks. strategidokumenter, evalueringer, organisering og gjennomføring av tilbudet, skolens inne- og utemiljø, sikring av tilbudet for faglig og sosial læring m.m.)
  • avgi høringsuttalelser til andre organer, skolens ledelse/skoleadministrasjon eller offentlig myndighet.
  • Dersom enkelte foresatte eller en gruppe av foresatte ber om det, kan representanter fra FAU megle i konkrete diskusjoner mellom skolens ledelse og foresatte.

Kontaktinformasjon for FAU

Foreldrekontakter 2018/ 2019 (kommer)

FAUs vedtekter