FAU på Bogstad skole

Hva er foreldrerådet?

Alle foresatte som har barn på Bogstad skole er medlemmer av foreldrerådet. Årsmøtet til foreldrerådet holdes normalt samtidig med det første foreldremøtet på høsten. På dette møtet velges representanter som skal sitte i FAU.

Hva gjør FAU?

FAU skal:

 • arbeide aktivt for å ivareta elevenes og de foresattes interesser som skolens brukere
 • arbeide for et mobbefritt skolemiljø
 • bidra til at foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • arbeide for å påvirke på sentrale områder og saker som berører tilbudet fra skolen til barna og foresatte (f. eks. strategidokumenter, evalueringer, organisering og gjennomføring av tilbudet, skolens inne- og utemiljø, sikring av tilbudet for faglig og sosial læring m.m.)
 • avgi høringsuttalelser til andre organer, skolens ledelse/skoleadministrasjon eller offentlig myndighet.
 • Dersom enkelte foresatte eller en gruppe av foresatte ber om det, kan representanter fra FAU megle i konkrete diskusjoner mellom skolens ledelse og foresatte.

Hvor ofte møtes FAU?

Ca. annen hver måned, eller etter behov. Alle møtereferatene blir publisert på denne siden.

Hvordan kontakter jeg FAU på Bogstad skole?

Snakk med din klassekontakt, så tar vedkommende henvendelsen videre til FAU.

Hvem er med i FAU for skoleåret 2020/2021?

1.trinn     Kim-Alexander Jørstad, AKS-kontakt, 417 91 137

1.trinn     Sasha Danest Ingebretsen, Trafikkansvarlig, Sashadanest@gmail.com

1.trinn     Peter Holme Obrestad, Vara og foreldrerådets representant i Driftsstyret, 920 42 782

2.trinn     Cecilie Ramse, Sekretær, 481 59 390

2.trinn     Trine Sønsteby, Vara og Trafikkansvarlig, 454 05 622

2.trinn     Heidi Melby, Vara, 400 48 983

3.trinn     Bjørn Gravdal, 17. mai-ansvarlig, 906 98 850

3.trinn     Ingvild Spilde, 17. mai-ansvarlig, 986 17 442

4.trinn     Guri Lande,  Skolemiljøutvalget, 911 77 256

5.trinn     Elin Saga Kjørholt, Leder, 926 64 772

6.trinn     Margit Hegna, Kasserer, 959 18 080

6.trinn     Heidi Lilja-Donker, Ansvarlig juleavslutning, 416 11 708

7.trinn     Ida Stendahl, Nestleder, 952 78 622

Her kan du lese mer detaljert om hva FAUs rolle innebærer

Foreldrekonferansen 2021

Til alle FAUer og skoleledere!

Oslo KFU inviterer herved til Foreldrekonferansen 2021. Alle i FAU, engasjerte foreldre, skoleledelser og andre som har betydning for den helhetlige hverdagen til barna våre i Osloskolen, er velkommen!

Årets konferanse blir, av opplagte grunner, gjennomført digitalt. Fokuset ligger på Osloskolen under koronatiden og 'lagene rundt eleven' - de som jobber jevnt og trutt for elevenes beste.

På FK2021 vil du blant annet møte Elevorganisasjonen (EO), som får jevnlige tilbakemeldinger fra elevene på trivsel og læring. EO vil fremme elevenes stemme. Mobbeombud Kjerstin Owren vil også fronte barna og snakke om hvordan de berøres av oss voksnes framtidsbekymringer grunnet pandemien. Forskeren Anders Bakken, som er særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge, vil informere om hva forskningen har avdekket om Osloungdom i koronatiden. Endelig program kommer på hjemmesiden til Oslo KFU.

Dato: Onsdag 17. mars 2021

Tid: Kl 18:30 – 20:30

Sted: Zoom

Vi gjør oppmerksom på at oppkopling til det digitale møterommet skjer i tidsrommet 18:00 - 18:25, slik at konferansen kan starte på rett tidspunkt.

Påmelding med navn og skole/etat sendes til 

postmottak@oslokfu.no innen 14.03.21. Innloggingsinformasjon og program vil bli tilsendt i forkant av konferansen.

Velkommen!

På vegne av Oslo KFU,

vennlig hilsen Marianne Trettenes

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU