Hovedseksjon

Matematikk og lesing

Matematikk og lesing

Matematikk:

Halvparten av frafallet i videregående skole skyldes at elevene ikke mestrer matematikken. Analyser viser også at en andel av elevene som begynner på VGS ligger på 3. – 4. klassenivå i faget. Vi kan finne elever i norsk skole som henger etter på 3. trinn og som aldri klarer å ta igjen det tapte slik at de får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i matematikk på høyere trinn. Vårt bidrag i denne sammenheng blir å ha fokus på begynneropplæringen.

I tillegg jobber vi systematisk med tiltak og oppfølging for å heve kompetansen til elever som kommer på eller under kritisk grense på de nasjonale kartleggingsprøvene på 1. – 3. trinn.

Videre anvender vi et bredt utvalg av andre kartleggingsprøver og tester for å følge elevene og sette inn tiltak ved behov på alle trinn ved skolen.

Lesing:

Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten lesing er helt avgjørende for læring i skolen. Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. En målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen er viktig for å sikre god progresjon for den enkelte elev.

Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon skal tydeliggjøre ambisjoner og gi retning for innsatsen.

Skolen har en egen Leseopplæringsplan. Leseopplæringsplanen skal sikre helhetlig tenkning rundt skolens leseopplæring med vekt på lik praksis på trinnet og god progresjon i hele skoleløpet.  Planen legger vekt på progresjon og sammenheng i alle delområdene i leseopplæringen slik at vi er sikre på at elevene når dit de skal etter endt skoleløp hos oss.

Skolens ressursteam er et sentralt forum i leseopplæringen. Leselærerne i ressursteamet driver, sammen med trinnets lærere, lesekurs for trinnene gjennom hele året. Slik får alle elever lesekurs på sitt nivå i løpet av året; i en eller to perioder på 5-6 uker. Leselærerne planlegger lesekursene sammen med trinnets lærere, slik at vi får vi spredt lesekompetansen til alle lærere.