Hovedseksjon

Vår visjon

I morgen begynner nå!
Bogstad skole bygger sin virksomhet på et humanistisk grunnsyn der menneskets iboende ønske om læring og utvikling står sentralt. Vi bygger opp rundt elevenes muligheter og evner ved å være utviklingsorientert og fremtidsrettet og med et fokus på hele mennesket i vår virksomhet.

Åpenhet er et viktig prinsipp på Bogstad skole, i alt fra arkitektur til samarbeid mellom alle parter i skolemiljøet. Med åpenheten ønsker vi å signalisere at Bogstad skole er et inkluderende og godt sted for læring, og at vi gir elevene et godt grunnlag for livet videre. De utfordringer som gis og de valg som tas på Bogstad skole har betydning for fremtiden. Husk: I morgen begynner nå.

Alle har muligheter!
Bogstad skole har et positivt syn på elevene som aktivt handlende individer med egne ønsker, meninger og tanker. Med dette grunnsynet ønsker vi å være en skole som gir trygghet og retning, men der elevene følger sine egne stier mot egne og felles mål. Slik ønsker vi på den ene siden å fremelske det individuelle og særegne hos hvert enkelt barn, samtidig som vi fokuserer på det kollektive, samfunnsbevisste mennesket. Vi bidrar til å skape ansvarlige, aktive, nysgjerrige, undrende og inspirerte elever, med trygghet og tro på fremtiden.

Lær noe nytt hver dag!
Det er positivt å få utnyttet sine evner og mestre utfordringer. Dette gjelder uavhengig av faglig nivå og på elevens egne premisser, og fordrer undervisning og opplæring tilpasset den enkelte elevs behov. Bogstad skole er ambisiøs på læring; fra grunnleggende, nødvendige ferdigheter til sosial kompetanse og estetiske uttrykksformer. Vi er en dynamisk og endringsorientert skole, der varierte læringsstrategier brukes for å nå alle elever. Læring foregår i den enkelte elev, men læringen gir best resultat i fellesskap og i samhandling med andre.

Bogstad skole er en Vi-skole!
Vi skaper en felles Bogstad-identitet for elever, foresatte og personale. Denne felles identiteten bygges på trivsel, trygghet, tilhørighet og stolthet. Både voksne og barn i og rundt Bogstad skole har et felles ansvar for at alle opplever en positiv skolehverdag, og et miljø fritt for plaging, mobbing, vold og rasisme. Vi bidrar også til å skape respekt for og kunnskap om andre kulturer, religioner, kulturarv og et bærekraftig miljø på vår felles jord. Sammen skal vi bygge en trygg fremtid.

I morgen begynner nå!